I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży towarów oraz świadczenia usług pośrednictwa przy sprzedaży a także m.in. usługi takiej jak wysyłka newslettera oraz darmowych e-booków i prowadzenie konta Klienta realizowanych  przy wykorzystaniu witryny www.duzomiodu.pl. Witryna jest własnością Marcina Pawłowskiego zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą MJ Marcin Pawłowski, NIP: 1180449310, REGON: 280596524, ul. Branickiego 10/71, 02-972 Warszawa, tel. 725 344 623, e-mail: [email protected]
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) jak i do przedsiębiorców, z zastrzeżeniem, że dział zatytułowany „Postanowienia regulaminu dotyczące przedsiębiorców (stosowane wyłącznie w odniesieniu do klientów i usługobiorców niebędących konsumentami)” dotyczy wyłącznie przedsiębiorców. Jeśli któreś z postanowień nie odnosi się do przedsiębiorców, regulamin stanowi o tym wprost w danym postanowieniu.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu DuzoMiodu.pl jest Marcin Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MJ Marcin Pawłowski, NIP: 1180449310, REGON: 280596524, ul. Branickiego 10/71, 02-972 Warszawa. Dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu oraz wykorzystywania plików cookies zawarte są w osobnym dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na stronie internetowej sklepu www.duzomiodu.pl.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego: nazwy, domeny internetowej, opisów i zdjęć opublikowanych na stronie WWW Sklepu w celach prezentacji produktów oraz opracowań i artykułów opublikowanych w zakładce pod nazwą Blog należą do Sklepu. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z regulaminem oraz za zgodą Sklepu wyrażoną w formie pisemnej.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe jeśli system informatyczny, z którego korzysta Klient, spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
  − ma dostęp do Internetu,
  − ma zainstalowaną przeglądarkę internetową,
  − dysponuje prawidłowo skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 6. Słownik Regulaminu:

Sprzedawca – firma/osoba, której towar lub produkt jest prezentowany na stronie Sklepu internetowego, z którą Klient zawiera umowę sprzedaży, tj.: Trzy Pestki sp. z o.o. NIP: 7393925683 REGON: 382906931 KRS: 0000777057 z siedzibą Kajny 7, 11-042 Jonkowo bądź MJ Marcin Pawłowski NIP: 1180449310, REGON: 280596524, ul. Branickiego 10/71, 02-972 Warszawa. Sklep oferuje produkty własnej marki Duzomiodu.pl jak również pośredniczy przy zawarciu umowy sprzedaży z podmiotem Trzy Pestki sp. z o.o. i wówczas przekazuje mu dane konieczne do jej zawarcia. Sprzedawca to strona umowy sprzedaży i to ona ponosi odpowiedzialność wobec Klienta

Pośrednik / właściciel strony  – MJ Marcin Pawłowski, tel. 725 344 624, adres e-mail: [email protected]; adres do korespondencji: ul. Branickiego 10/71, 02-972 Warszawa

Sklep internetowy lub sklep – witryna www.DuzoMiodu.pl kojarząca Klienta i Sprzedawcę

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, która nabywa produkt w Sklepie Internetowym bądź zamierza go nabyć lub która korzysta z usług świadczonych przez Sklep oraz Sprzedawcę

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto użytkownika – zakładka w witrynie www.DuzoMiodu.pl, która zawiera wprowadzone przez Klienta dane i umożliwia mu w szczególności zakupy w Sklepie,  uproszczone składanie kolejnego zamówienia oraz przeglądanie historii zamówień; do każdego konta przydzielony jest wybrany przez Klienta login oraz hasło

Formularz zamówienia – jest to usługa świadczona przez Sklep, która umożliwia Klientowi zakupy w sklepie m.in. poprzez wybór towaru, sposobu dostawy i płatności oraz po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia

Produkt lub towar – jest to rzecz możliwa do nabycia w Sklepie www.DuzoMiodu.pl

Cena – jest to cena brutto produktu oferowanego w niniejszym Sklepie tj. zawierająca podatki

Newsletter – jest to nieodpłatna usługa świadczona przez Sklep, która obejmuje cykliczne przesyłanie Klientowi informacji związanych z działalnością sklepu (np. o promocjach, produktach, nowościach) na dobrowolnie podany przez niego adres e-mail

II. Sposób składania i realizacji zamówienia

 1. Sklep DuzoMiodu.pl sprzedaje w witrynie zarówno własne produkty jak też pośredniczy przy zawarciu umowy sprzedaży towaru lub produktu pomiędzy Klientem a innym Sprzedawcą, który prezentuje towary i produkty w Sklepie DużoMiodu.pl. W tym drugim przypadku przekazuje stronom umowy dane niezbędne do jej zawarcia. Przed sfinalizowaniem zakupu Klient otrzymuje informacje, czy nabywa produkty własne marki DuzoMiodu.pl czy też produkty podmiotu Trzy Pestki sp. z o.o. Podmiot Trzy Pestki sp. z o.o. zrzesza trzy gospodarstwa pasieczne: Siedlisko Pasieka, Pasieka Wilka i Bractwo Pasieczników Wędrownych. Informacja o tym, która pasieka wyprodukowała oferowany miód, będzie opublikowana w witrynie internetowej DuzoMiodu.pl na stronie oferowanego produktu.
 2. Sklep jako pośrednik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń Klienta mogących powstać w wyniku zawarcia, rozwiązania i wykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży między Klientem a podmiotem trzecim.
 3. Sprzedaż towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia w sklepie można składać 7 dni w tygodniu 24 h na dobę.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za realizację umowy sprzedaży, w szczególności za wysyłkę, wystawienie paragonu lub faktury, a także obsługę zwrotów i reklamacji.
 5. Ceny podane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto – zawierają podatek od towarów i usług i wyrażone są w złotych polskich. O łącznej cenie zamówienia wraz z kosztami dostawy i innymi niezbędnymi opłatami – a jeśli nie będzie można ich ustalić o obowiązku ich uiszczenia – Sprzedawca  poinformuje w trakcie składania zamówienia oraz potwierdzi w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt II.10.
 6. Klient kupuje wybrane produkty, wykonując w witrynie kolejno czynności: dodania produktów do koszyka, przejścia do kasy, uzupełnienia formularza rejestracji konta lub formularza zamówienia (bez zakładania konta Klienta), wyboru sposobu dostawy oraz realizacji płatności.
 7. Klient może złożyć zamówienie, dokonując jednocześnie rejestracji konta Klienta bądź wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji konta Klienta. Dane, które Klient przekazuje, zakładając konto oraz wypełniając formularz zamówienia, są tożsame. Konto Klienta umożliwia m.in. przeglądanie historii zamówień oraz kolejne dokonywanie zakupów bez konieczności każdorazowego uzupełniania danych. Klient może w każdej chwili bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi konto Klienta. W tym celu powinien wysłać żądanie na adres e-mail: [email protected].
 8. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na świadczenie nieodpłatnej usługi wysyłki newslettera przez Sklep na podany przez siebie adres e-mail. Newsletter jest przesyłany cyklicznie i zawiera informacje związane z działalnością sklepu takie jak w szczególności promocje, nowości, akcje świąteczne i konkursy. Klient może w każdym momencie i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi, przesyłając swoją rezygnację na adres [email protected].
 9. W celu złożenia zamówienia Klient musi przekazać Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, na który będzie zrealizowana dostawa, numer telefonu oraz adres e-mail – w celu potwierdzenia realizacji zamówienia oraz właściwej realizacji usługi dostawy przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. W przypadku wyboru opcji dostawy Paczkomatem In-Post adresem dostawy jest adres wybranego przez Klienta paczkomatu, do którego ma być dostarczone zamówienie. Wszystkie powyższe dane Pośrednik (Sklep) przekazuje Sprzedawcy celem zrealizowania umowy sprzedaży.
 10. Sklep  informuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłając w tym celu potwierdzenie na podany przez Klienta adres e-mail. W chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Sklep utrwali i zabezpieczy także treść umowy sprzedaży w swoim systemie informatycznym.
 11. Wątpliwości dotyczące podanych przez Klienta danych bądź innych elementów dotyczących złożonego zamówienia, które uniemożliwiają prawidłową realizację zamówienia, Sprzedawca lub Sklep może wyjaśnić, telefonując pod numer wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia lub pisząc na podany przez niego adres e-mail.
 12. Klient może anulować lub zmienić zamówienie do momentu zrealizowania wysyłki przez Sprzedawcę. Należy o tym fakcie poinformować Sklep w wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected].
 13. Sklep oraz Sprzedawca  dokładają należytej staranności, by informacje zawarte w witrynie DuzoMiodu.pl były w pełni aktualne. Jeśli jednak zdarzyłoby się, że któryś z produktów zamówionych przez Klienta jest niedostępny z uwagi na braki magazynowe, Sprzedawca bądź Sklep poinformuje o tym Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca zaproponuje wówczas zamianę produktu na inny lub zwrot środków wpłaconych na rachunek Sprzedawcy. W razie decyzji Klienta o zwrocie wpłaconych środków, Sprzedawca  dokona zwrotu tą samą drogą, jaką pozyskał środki – niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

III. Sposób wysyłki i formy płatności

 1. Klient może opłacić zamówienie gotówką za pobraniem, internetowym przelewem bankowym oraz tradycyjnym przelewem bankowym. Wpłacone środki zostają przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Koszt dostawy pokrywa Klient i jest on zależny m.in. od wagi i wielkości przesyłki. Koszt ten jest dodawany do ceny za produkt. Łączna kwota do zapłaty za produkt wraz z kosztem dostawy jest widoczna dla Klienta w podsumowaniu zamówienia. Cena za zamówienie wraz z kosztami dostawy zostanie także potwierdzona w wysyłanej do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt II.10.
 3. Klient może wybrać formę dostawy spośród następujących: Paczkomat In-Post, przesyłka kurierska bądź przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia od chwili zaksięgowania płatności za zamówienie na rachunku bankowym, chyba, że Klient wybrał formę płatności za pobraniem. W razie braku płatności za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, Sprzedawca wysyła Klientowi przypomnienie o płatności na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail. W razie braku płatności w terminie kolejnych 3 dni roboczych od momentu wysłania przypomnienia, zamówienie jest anulowane przez Sklep. Informację o tym Klient otrzyma na podany podczas składania zamówienia adres e-mail.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient jest zobowiązany dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas usługi dostawy realizowanej przez firmę kurierską, Pocztę Polską lub Paczkomaty In-Post.

IV. Odstąpienie od umowy (zwroty)

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni od dnia, w którym zrealizowano dostawę na jego rzecz, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu należy skierować bezpośrednio na adres Sprzedawcy, tj. Trzy Pestki Spółka z o.o., [email protected] lub MJ Marcin Pawłowski [email protected].
 2. Do zachowania terminu 14 dni na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia wobec Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając wobec Sprzedawcy  oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i wysłać na adres e-mail Sprzedawcy tj. [email protected] lub [email protected]. Sprzedawca  niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Pośrednika, Pośrednik niezwłocznie przekaże oświadczenie Sprzedawcy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi konsument. Klient jest zobowiązany zwrócić towar na adres:

Trzy Pestki sp. z o.o.
Kajny 7
11-042 Jonkowo
woj. warmińsko-mazurskie

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Sprzedawca  zwróci Konsumentowi koszty nabycia produktu tj. cenę produktu oraz koszt dostawy w wysokości najtańszej formy dostawy. Jeżeli Konsument wybrał formę dostawy towaru inną niż najtańsza forma dostawy oferowana w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 3. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca  dokonuje zwrotu płatności za zamówienie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w terminie maksymalnie 7 dni od daty otrzymania zwracanych produktów lub dowodu ich odesłania.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Prawo zwrotu zakupionych w Sklepie produktów i usług nie przysługuje przedsiębiorcom, jeżeli nabywają oni towar w celu bezpośrednio związanym z ich działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Od 1 czerwca 2020 r. przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

V. Reklamacje

 1. Sprzedawca  ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. Jeśli produkt, który Klient nabył w Sklepie, ma wady prawne bądź fizyczne, ma on prawo złożyć reklamację. Reklamację należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected] lub [email protected] lub pisemnie na adres: Trzy Pestki sp. z o.o. Kajny 7, 11-042 Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie bądź Marcin Pawłowski ul. Branickiego 10/71, 02-972 Warszawa. Zaleca się skorzystanie z Wzoru reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Klient składający reklamację powinien opisać zaistniałą wadę i okoliczności jej wystąpienia oraz swoje żądania w związku z zaistniałą sytuacją. W przypadku wysłania reklamacji na adres Pośrednika, Pośrednik niezwłocznie przekaże reklamację Sprzedawcy.
 3. Klient może w reklamacji złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, a także żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 4. Sprzedawca  odpowie na reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania na adres e-mail Klienta lub podany przez niego adres do korespondencji. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uwzględnienie reklamacji.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca  niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na produkt wolny od wad lub usunie wadę. W razie braku możliwości wymiany produktu lub usunięcia wady Sprzedawca zwróci Klientowi należności nie później niż w terminie 14 dni na podany rachunek bankowy lub w inny wybrany przez Klienta sposób.
 6. Sprzedawca dokłada starań, aby produkty, które są wysyłane do Klienta, były zabezpieczone przed ich uszkodzeniem podczas transportu, stosując w tym celu odpowiednie opakowania. W razie uszkodzenia towaru w czasie transportu Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. Klient – na wypadek ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu – jest zobowiązany zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju oraz w obecności osoby dostarczającej przesyłkę. W razie uszkodzeń dostarczonych produktów, należy spisać protokół w obecności osoby dostarczającej przesyłkę a następnie przesłać jego skan/zdjęcie do Sprzedawcy na adres e-mail: [email protected] lub [email protected]
 7. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. w siedzibach oraz na stronach internetowych Rzeczników Praw Konsumenta i Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami stosownie do art. 558 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

VI. Postanowienia regulaminu dotyczące przedsiębiorców
(stosowane wyłącznie w odniesieniu do klientów i usługobiorców niebędących konsumentami)

 1. Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy ani Sklepu – za wyjątkiem roszczenia o zwrot opłat uiszczonych tytułem ceny zakupu produktów bądź usług, jeśli Sprzedawca nie zrealizował ich wysyłki i nie podjął się ich wykonania.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. W przypadku Klientów niebędących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn. Sklep przesyła wówczas stosowne oświadczenie w tym zakresie.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą lub Sklepem a Klientem niebędącym konsumentem są rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na adres przedsiębiorcy będącego właścicielem Sklepu lub Sprzedawcy.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Informacje zawarte na stronie WWW Sklepu oraz w przesyłanym Klientowi newsletterze nie stanowią porady lekarskiej. Wszystkie publikowane i przekazywane materiały mają charakter informacyjny i edukacyjny. Informacje te nie mogą zastępować porady lekarza lub farmaceuty. Każda dolegliwość, objawy chorobowe, oraz zastosowane leczenie powinny być skonsultowane z właściwym lekarzem. Także zastosowanie kuracji naturalnymi środkami takimi jak m.in. miód i produkty pszczele powinno być skonsultowane z lekarzem. Sklep zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie udostępnionych porad i rekomendacji bez porozumienia z lekarzem.
 2. Wszystkie opublikowane na stronie WWW Sklepu artykuły, opracowania, wskazówki, przepisy, aktualności i inne materiały Sklep przygotował na podstawie wiarygodnych źródeł i dokładając należytej staranności. Jednak z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:
  – kompletność, rzetelność ani aktualność informacji i opinii zamieszczonych na stronie WWW oraz w newsletterze,
  – decyzje podejmowane przez użytkowników strony WWW na podstawie tych informacji i opinii i ich konsekwencje,
  – zawartość innych witryn internetowych połączonych ze Stroną Sklepu,
  – ewentualne szkody związane z wykorzystaniem informacji zawartych na Stronach Sklepu lub w newsletterze jako porady lekarskiej,
  – treść komentarzy pozostawionych na Stronach przez osoby trzecie.